Otvoren konkurs za prijem nastavnika u OŠ „Miloš Dujić“ u Čelincu

0

ČELINAC, 20. marta – Čelinačka Osnovna škola „Miloš Dujić“, raspisala je konkurs za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za jednog nastavnika razredne nastave, koji je otvoren do 27.03.2014. godine.

OPIS RADNOG MJESTA: Nastavnik razredne nastave, lice sa radnim iskustvom – položen stručni ispit, na određeno vrijeme do 31.08.2014. god.– 1 izvršilac.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS:
Prijem u radni odnos izvršit će se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („SL. Glasnik Republike Srpske“ broj: 70/13.
Uz prijavu na konkurs kandidat je dužan dostaviti:
1. Prijavu za prijem u radni odnos, uredno potpisanu od strane kandidata,
Uvjerenje o državljanstvu (da je državljanin RS i BiH,)
Da je punoljetan (izvod iz MKR ili ovjerena kopija lične karte,)
Ljekarsko uvjerenje i uvjerenje o neosuđivanosti će dostaviti kandidat koji bude primljen u radni odnos i ne može biti starije od šest mjeseci,
Dokumentacija potrebna za bodovanje prilikom utvrđivanja liste kandidata
1. Ovjerenu foto-kopiju diplome o zavšenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
2. Dodatak dipolomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

3. uvjerenje ili potvrdu izdata od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji, gdje je kandidat prijavljen,
4. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,
5. izvod iz matične knjige umrlih, za umrlog roditelja, ukoliko se radi o kandidatu bez jednog ili bez oba roditelja, a koji nije stariji od 26 godina života,
6. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
7. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o o utvrđenom statusu borca Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,
8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
9. kućnu listu za kandidata koji živi u porodičnom domaćinstvu u kojem ni jedan član ne ostvaruje prihode ili je ukupan iznos prihoda porodičnog domaćinstva manji od najniže osnovne plate u Republici Srpskoj, uz koju je potrebno dostaviti sljedeću dokumentaciju:
– a) potvrdu izdatu od Zavoda za zapošljavanje za članove porodčnog domaćinstva koji su radno sposobni, a nisu zapsoleni, da se nalaze na evidenciji nezaposlenih lica,
– b) potvrdu izdatu od nadležne poslovnice Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske da član porodičnog domaćinstva koji je stariji od 65 godina nije korisnik penzije,
– v) potvrdu o visini plate, ukoliko je član porodičnog domaćinstva zaposlen,
– g) potvrdu o redovnom školovanju onih članova porodičnog domaćinstva koji su mlađi od 26 godina,
– d) potvrdu izdatu od nadležnog organa jedinice lokalne samouprave ili Minsitarstva prosvjete i kulture o korišćenju stipendije, za kandidate koji su tokom studiranja koristili stipendije za nerazvijene i izrazito nerazvijene opštine,
Za kandidate koji se u vrijeme raspisivanja konkursa nalaaze na evidenciji nezaposlenih lica, koju vodi Zavod za zapošljvanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen računa se samo vrijeme posljednjeg neprekidnog čekanja zaključno sa danom izdavanja uvjerenja o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.
TESTIRANJE I INTERVJU SA KANDIDATIMA KOJI ISPUNJAVAJU USLOVE KONKURSA OBAVIT ĆE SE 02.04.2014. god. (srijeda) u 9,00 časova TESTIRANJE U 10,00,  INTERVJU U PROSTORIJAMA ŠKOLE. Kandidati koji se ne pojave pomenutog datuma, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs, i neće se posebno pozivati na testiranje i intervju.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja, u dnevnom listu „Glas – Srpske“.
Sva dokumenta koje kandidati dostavljju, trebaju biti ovjerene fotokopije, jer ista se ne vraćaju kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
NAKON ZAVRŠENE KONKURSNE PROCEDURE SVI UČESNICI ĆE DOBITI OBAVJEŠTENjE O IZVRŠENOM IZBORU KANDIDATA PO KONKURSU.
Prijave sa dokumentima slati na adresu škole.
Više informacija na tel. 551-009.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske