OTVOREN KONKURS ZA PRIJEM NASTAVNIKA RAZREDNE NASTAVE – VODITELJ PRODUŽENOG BORAVKA U JU OŠ “MILOŠ DUJIĆ” ČELINAC

0

ČELINAC, 07. FEBRUARA – Profesor/nastavnik razredne nastave – voditelj produženog boravka (m/ž)

JU Osnovna škola “Miloš Dujić” Čelinac
Vojvode Mišića 57, 78240 Čelinac
 
Raspisuje
 
КONКURS ZA PRIJEM RADNIКA U RADNI ODNOS
 
1.    Profesor/nastav.razredne nastave, voditelj produženog boravka lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu na određeno  vrijeme do kraja nast. procesa, a najduže do   30.06.2024. godine…………………………1 izvršilac                                                                                                                  
Posebni uslovi radnog mjesta
 
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o stručnim provfilima i zvanjima nastanvika, stručnih saradnika u osnovnoj školi. Pravo učešća na konkurs imaju i lica predviđena članom 114.  i članom 198. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, istručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.
 
Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja  na konkurs su:
1.    da je državljanin RS, odnosno BiH što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2.    da je punoljetan ( što dokazuje izvodom iz MКR ili kopijom lične karte),
3.    da je radno sposoban (što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu),
4.    da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim lisem, zloupotrebe opojnih sredstava ( Za izabranog kandidata, uvjerenje o neosuđivanosti, škola će pribaviti službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa).
5.    Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece.( Za izabranog kandidata uvjerenje će škola pribaviti službenim putem prije zasnivanja radnog odnosa.)
6.    Uvjerenje da protiv njega nije  pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili „maloljetnim licem“.
Posebni uslovi:
Uz potpisanu prijavu sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, sa naznakom za koje radno mjesto se prijavljuje, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati dostavljaju i sljedeću dokumentaciju:
1.    Ovjerenu fitokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalet,
2.    Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,
3.    Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezapolsenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,
4.    Ovjerena fotokopija uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.
5.    Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla,stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža.
6.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca,
7.    Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca,
8.    Uvjerenje opštinskog/gradsko organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije invalida,
Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće se vraćati kandidatima.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova mogu se dostaviti putem pošte na adresu: JU OŠ „Miloš Dujić“Čelinac vojvode Mišića 57. s naznakom „za konkurs“.
 
Rok za dostavljnje prijava je osam (8) dana od dana objavljivanja javnog oglasa u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Кandidati se neće posebno pozivati, ako se ne pojave na testiranju i intervju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
 
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu škole.
Za kandidate koji su se prijavili na radna mjesta a koji su dostavili blagovremene i potpune prijave odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa testiranje i intervju će se obaviti  dana 12.02.2024. god.  u  13,00 časova u prostorijama  škole.
 
Škola će pismenim putem obavijestiti učesnike o ishodu konkursa u roku 8 dana od dana donošenja odluke.
 
Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja. MojPosao.ba ne odgovara za navode iz oglasa, niti za eventualno kasnije napravljene izmjene i dopune za vrijeme trajanja javnog oglasa. Molimo da za dodatne informacije kontaktirate nadležne institucije.
Lokacija: Čelinac (Rad iz firme)
Broj izvršilaca: 1
Datum objave: 06.02.2024.
Trajanje oglasa: 2 dana (ističe 08.02.2024.)
(www.mojposao.ba)