Otvoren konkurs za prijem diplomiranog inženjera arhitekture u Srednjoj školi „Čelinac“

0

ČELINAC, 27. marta –  Srednja škola „Čelinac“ raspisala je konkurs za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za jednog profesora – diplomirani inženjer arhitekture, koji je otvoren do 03.04.2014. godine.

Diplomirani inžinjer arhitekture, puna norma, na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja a najdalje do 27.06.2014, sa radnim iskustvom od najmanje godinu dana – 1 izvršilac

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu – prečišćeni tekst („Sl. glasnik RS“ broj 55/07), kandidat treba da ispunjava i posebne uslove propisane članom 75. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Sl. glasnik RS“ broj 74/08, 106/09 i 104/11) i uslove iz Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim stručnim i tehničkim školama („Sl. glasnik RS“ broj 29/12)

Opšti uslovi koji treba kandidati da ispunjavaju:
da je državnjanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, što dokazuju uvjerenjem o državljanstvu;
da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i
da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti iz tačke 4. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu na konkurs kandidati su obavezni dostaviti osim dokaza navedenih za opšte uslove i sledeću dokumentaciju:
Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,
Izvod iz matične knjige umrlih, za umrlog roditelja, ukoliko se radi o kandidatu bez jednog ili oba roditelja, a koji nije stariji od 26 godina,
Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko –  invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbranbeno-otadžbinskog rata Republike Srpske,
Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske,
Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske,
Kućnu listu, za kandidata koji živi u porodičnom domaćinstvu u kojem ni jedan član ne ostvaruje prihode ili je ukupan iznos prihoda porodičnog domaćinstva manji od najniže osnovne plate u RS, uz koju je potrebno dostaviti sledeću dokumentaciju:
Potvrdu izdatu od Zavoda za zapošljavanje za članove porodičnog domaćinstva koji su radno sposobni, a nisu zaposleni, da se nalaze na evidenciji nezaposlenih lica,
Potvrdu izdatu od nadležne poslovnice Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje RS da član porodičnog domaćinstva koji je stariji od 65 godina nije korisnik penzije,
Potvrdu o visini plate ukoliko je član porodičnog domaćinstva zaposlen,
Potvrdu o redovnom školovanju onih članova porodičnog domaćinstva koji su mlađi od 26 godina,
Potvrdu izdatu od nadležnog organa jedinice lokalne samouprave ili Ministarstva prosvjete i kulture o korišćenju stipendije, za kandidate koji su tokom studiranja koristili stipendije za nerazvijene i izrazito nerazvijene opštine,
Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Sl. glasnik RS“ broj 70/13.).
Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se 11.04.2014. godine, petak, sa početkom u 14 časova u prostorijama škole.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije se neće vraćati kandidatima.
Prijave slati na adresu škole, Srednja škola „Čelinac“ ul. Vojvode Mišića 36 Čelinac, u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa sa naznakom „za oglas“.

 

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske