Opština Čelinac dobila pozitivno mišlјenje revizije o usklađenosti finansijskih izvještaja sa zakonskim propisima

0

ČELINAC, 15. JANUARA – Pored usvajanja budžeta za 2024. i rebalansa budžeta za 2023. godinu, pred sam kraj kalendarske i budžetske godine opština Čelinac dobila je još jednu potvrdu stabilnosti budžeta, doslјednog poštovanja propisa i domaćinskog odnosa prema prihodima i rashodima, a to je pozitivan izvještaj o reviziji usklađenosti sa zakonskim i drugim propisima, kao i mišlјenje s rezervom u okviru revizije konsolidovanih finansijskih izvještaja opštine Čelinac uz minimalan set preporuka.

Naime, Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske provela je u opštini Čelinac finansijsku reviziju za period 1. januar – 31. decembar 2022. godine. Revizija je izvršena u skladu sa Zakonom o reviziji javnog sektora Republike Srpske, propisanim standardima i pribavlјenim revizijskim dokazima koje su prethodno pripremile nadležne službe opštine Čelinac.

Kako je navedeno u revizorskom izvještaju, aktivnosti, finansijske transakcije i informacije prikazane u konsolidovanim finansijskim izvještajima opštine Čelinac za 2022. godinu su u svim materijalnim aspektima u skladu sa propisima kojima su regulisane. Istovremeno je izvršena i revizija konsolidovanih finansijskih izvještaja za isti period, za šta je dobijeno mišlјenje s rezervom uz pet navedenih preporuka.

Načelnik Odjelјenja za finansije opštine Čelinac Nebojša Jungić rekao je da se i navedenim setom preporuka može biti zadovolјno, ako se uzme u obzir činjenica da prosječan set preporuka prema opštinama i gradovima sadrži oko 15 tačaka.

„Od 21 opštine u kojima je vršena revizija za isti period, opština Čelinac je među svega tri sa pozitivnim i mišlјenjem s rezervom, dok je njih 18 dobilo oba mišlјenja s rezervom“, pojasnio je Jungić.

(www.opstina-celinac.com)