Opština Čelinac dobila novi statut i izbornu komisiju

0

ČELINAC, 06. aprila – U okviru nastavka 15. redovne sjednice Skupštine opštine Čelinac održane 1. aprila, sa 12 glasova „za“, dva „protiv“ i sedam „uzdržanih“ usvojeno je rješenje o imenovanju članova opštinske izborne komisije u sastavu Goran Trivić, Svjetlana Mrđa i Božidar Savičić. Odbornici su se izjašnjavali i o prijedlozima za predsjednika komisije, te je sa 14 glasova „za“ i četiri „protiv“ izabran Božidar Savičić. Između ostalog, usvojena je Odluka o davanju u zakup na privremeno korišćenje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u državnoj svojini i Odluka o kriterijima i raspisivanju Javnog konkursa za imenovanje jednog člana upravnog odbora JU Centar za kulturu, fizičku kulturu, obrazovanje i informisanje i jednog člana upravnog odbora JU Dječiji vrtić „Neven“.
Odmah po završetku 15. uslijedila je 16. redovna sjednica Skupštine opštine Čelinac, u okviru koje su odbornici razmatrali 13 tačaka dnevnog reda. U opširnoj diskusiji po drugoj tački dnevnog reda, prijedlogu statuta opštine, predložena su i dva amandmana od strane odbornika Srpske demokratske stranke, što nije dobilo potrebnu većinu glasova. Statut opštine Čelinac usvojen je sa 13 glasova „za“ i devet „protiv“.
U toku diskusije po izvještaju o radu načelnika opštine i opštinske uprave za 2013. godinu, opozicioni odbornici su napustili sjednicu, ali je zasjedanje nastavljeno jer je utvrđeno da kvorum za rad postoji.
U nastavku zasijedanja usvojen je izvještaj o radu načelnika i opštinske uprave za 2013. godinu, dok izvještaji o radu budžetskih korisnika za isti period nisu dobili potrebnu većinu glasova.
Važna tačka dnevnog reda bio je i Program kreditnog zaduženja za realizaciju projekta snabdijevanja vodom i otpadnih voda u opštini Čelinac, koji je jednoglasno podržan od strane prisutnih odbornika.
Načelnik opštine Momčilo Zeljković je rekao da se radi o kreditu koji je isključivo namijenjen za realizaciju projekata iz domena vodosnabdijevanja i regulisanja otpadnih voda.
„Nakon što smo 2011. godine, u tadašnjem sazivu skupštine, usvojili projektni plan  i odluku o kreditnom zaduženju, proveli smo mnogobrojne aktivnosti u smislu dorade plana, uz pomoć relevantnih konsultanata iz Evropske komisije i Evropske Investicione banke. Sačinili smo novi projektni plan i predočili skupštini na usvajanje. Radi se o kreditu od 1,6 milona evra i isto toliko grantovnih sredstava“, rekao je Zeljković i dodao da će ovim projektom biti obuhvaćen veći broj mjesnih zajednica i sam grad.
Kada je riječ o  samomom toku realizacije pojekta, Zeljković je objasnio da će u prvoj fazi projekta biti rješavano vodosnabdijevanje, a u drugoj problem oborinskih i fekalnih kanalizacija.
„Nakon usvajanja od strane Skupštine, ulazimo u pripremu tenderske dokumentacije. Već u toku ljeta se očekuju prvi radovi, da bi kompletan projekat trebalo da bude završen do polovine 2015. godine“, dodao je Zeljković.
Na 16. sjednici je usvojena i odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene kvadratnog metra korisne površine stambenog i poslovnog prostora, te rješenje o imenovanju Odbora za žalbe.

Izvor: www.opstina-celinac.com