ČELINAC: Otvoren konkurs za prijem Samostalnog stručnog saradnika za društvene djelatnosti i nevladin sektor na neodređeno vrijeme

0

ČELINAC, 07. aprila – Administrativna služba Opštine Čelinac raspisala je konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za Samostalnog stručnog saradnika za društvene djelatnosti i nevladin sektor.

Firma Administrativna služba opštine Čelinac [ Čelinac ]
Izvrsilaca 1
Stručna sprema VSS
Potrebna znanja i vještine Opšti uslovi:

 • Da je državljanin RS odnosno BiH;
 • Da je stariji od 18 godina;
 • Da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
 • Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Aministrativnoj službi jedinice lokalne samouprave;
 • Da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;
 • Da nije otpuštan iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa;
 • Da se na njega ne odnosi član 9. tačka 1. Ustava BiH.

Posebni uslovi:

 • VS, VSS društvenog smjera, (VI ili VII stepen);
 • Najmanje devet mjeseci radnog iskustva u struci;
 • Položen stručn ispit za rad u organima uprave;
 • Poznavanje rada na računaru.
Dokumentacija Kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

 • Prijavu;
 • Biografiju sa opisom poslova koje je kandidat do sada obavljao;
 • Uvjerenje o državljanstvu RS, odnosno BiH;
 • Izvod iz MKR;
 • Ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;
 • Uvjerenje suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;
 • Uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u administrativnoj službi jedinice lokalne samouprave;
 • Diplomu o završenom fakultetu, (priznate diplome ukoliko su stečene van RS i BiH u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju “Službeni glasnik RS” br. 73-10, 104-11, i 84-12);
 • Uvjerenje o radnom iskustvu u struci;
 • Dokaz o poznavanju rada na računaru;
 • Potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu izjavu da nije otpuštan iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere;
 • Potpisanu i od nadležnog oragana ovjerenu izjavu u vezi sa članom IX tačka 1. Ustava BiH.

Sva dokumenta koja kandidati dostave moraju biti original i ovjerene kopije.

Sa svim kandidatima koji uđu u uži izbor Komisija za izbor će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

Datum objavljivanja oglasa 6.5.2014.
Rok za prijavu 21.5.2014.
Kontakt Prijave se mogu dostaviti lično (prijemna kancelarija) ili putem pošte na adresu: Opština Čelinac, Kabinet načelnika opštine, ulica Prvog krajiškog proleterskog bataljona br: 50, 78240 Čelinac, sa naznakom: “prijava na Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta”. 

Izvor: Agencija Spektar